สกศ. ถอดบทเรียน-ระดมไอเดียดันค่าเฉลี่ย PISA-IMD สูงขึ้นต่อเนื่องทุกด้าน

ห้องประชุมดิสทริค เอ็ม บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา บางกอก พระนคร กรุงเทพมหานคร นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

สกศ.-ถอดบทเรียน

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก โดยมี นางศิริพร ศริพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา นางอำภา พรหมวาทย์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล แทงมวยพักยก ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณพรกนก วิภูษณวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแลกเปลี่ยน

นายสุเทพกล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาสภาวการณ์การศึกษาทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนนรู้ (Learning Loss) สัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาที่มีอันดับลดลง จึงทำให้เกิดการวิเคราะห์สภาวการณ์การศึกษาของไทยทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อคาดการแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดทำรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับพื้นที่

“สอดคล้องตัวชี้วัดการขับเคลื่อนการศึกษาของไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กำหนดตัวชี้วัดสำคัญให้มีการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยจัดทำแผนยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก เน้นการพัฒนาผลการประเมินใน 3 ดัชนีหลัก คือ 1.ผลการทดสอบ PISA 2.ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือสถาบัน IMD สวิตเซอร์แลนด์ และ 3.ผลการจัดอันดับโดย World Economic Forum (WEF) ทั้งนี้ สกศ. เตรียมขับเคลื่อนการสร้างแผนการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อให้การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน” นายสุเทพกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมแบ่งกลุ่ม Workshop เสนอข้อคิดเห็นตัวชี้วัด 2 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Academic Indicators) และ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคนและแรงงาน (Workforce Indicators) โดย สกศ. จะรวบรวมเป็นแนวทางการจัดทำแผนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการศึกษาของไทย และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศต่อไป

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : เตรียมพร้อมโรงเรียน รับเปิดเทอม

เตรียมพร้อมโรงเรียน รับเปิดเทอม

เตรียมพร้อมโรงเรียน รับเปิดเทอม

การศึกษา

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าที่ประชุมได้หารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ สพฐ.กำลังดำเนินการอยู่ อาทิ แนวทางการขออนุมัติงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมลงสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักใน สพฐ.การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การเตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับเด็ก

ซึ่งตนได้เน้นย้ำนโยบาย สพฐ. โดยเฉพาะโครงการพาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนคุณภาพ การขับเคลื่อนโรงเรียนให้มีความปลอดภัยและมีความสุข โดยการนำเอาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาปรับใช้ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นอกจากนี้ ยังให้ที่เขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในเรื่องของ Learning Loss เป็นต้น.