เตรียมพร้อมโรงเรียน รับเปิดเทอม

การศึกษา

เตรียมพร้อมโรงเรียน รับเปิดเทอม

การศึกษา

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าที่ประชุมได้หารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ สพฐ.กำลังดำเนินการอยู่ อาทิ แนวทางการขออนุมัติงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมลงสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักใน สพฐ.การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การเตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับเด็ก

ซึ่งตนได้เน้นย้ำนโยบาย สพฐ. โดยเฉพาะโครงการพาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนคุณภาพ การขับเคลื่อนโรงเรียนให้มีความปลอดภัยและมีความสุข โดยการนำเอาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาปรับใช้ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นอกจากนี้ ยังให้ที่เขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในเรื่องของ Learning Loss เป็นต้น.